KASTAMONU OSB ÖN TAHSİS BAŞVURULARI AÇILDI

–  İLAN METNİ –

KASTAMONU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINCA ARSA ÖN TAHSİSİ YAPILACAKTIR.

1-) Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi yer seçim sınırları içerisinde bulunan ve taslak imar planına göre ön tahsise açılan, geçici parsel numarası ve geçici olarak yüzölçümü belirlenen taşınmazlar, 4562 sayılı OSB Kanunu ve OSB Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenen hüküm, şart ve prensipler doğrultusunda OSB’nin kuruluş protokolünde belirlenen sektör grubu olan “Karma OSB” ne uygun faaliyet gösteren “Üretim ve İmalat yapmak şartı ile sanayi faaliyetlerinde kullanılmak üzere ön tahsis bedeli olarak 400 TL/m2″ belirlenen bedel ile arsa ön tahsis talebinde bulunmak üzere, aşağıda maddelerde bahsi geçen dokümanları eksiksiz hazırlayarak,  31/07/2023 Pazartesi günü, saat 17:00’ye kadar Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

 

 

 

S. NO İL İLÇE KÖY GEÇİCİ PARSEL NO GEÇİCİ ALAN M2

BEDELİ

1 KASTAMONU MERKEZ AKSİNİR 1 11.000 m² ₺4.400.000,00
2 KASTAMONU MERKEZ AKSİNİR 2 6.150 m² ₺2.460.000,00
3 KASTAMONU MERKEZ AKSİNİR 3 6.400 m² ₺2.560.000,00
4 KASTAMONU MERKEZ AKSİNİR 4 6.700 m² ₺2.680.000,00
5 KASTAMONU MERKEZ AKSİNİR 5 5.800 m² ₺2.320.000,00
6 KASTAMONU MERKEZ AKSİNİR 6 5.400 m² ₺2.160.000,00
7 KASTAMONU MERKEZ AKSİNİR 7 5.650 m² ₺2.260.000,00
8 KASTAMONU MERKEZ AKSİNİR 8 6.300 m² ₺2.520.000,00
9 KASTAMONU MERKEZ AKSİNİR 9 6.000 m² ₺2.400.000,00
10 KASTAMONU MERKEZ AKSİNİR 10 10.250 m² ₺4.100.000,00
11 KASTAMONU MERKEZ AKSİNİR 11 9.900 m² ₺3.960.000,00
12 KASTAMONU MERKEZ AKSİNİR 12 7.300 m² ₺2.920.000,00
13 KASTAMONU MERKEZ AKSİNİR 13 5.360 m² ₺2.144.000,00
14 KASTAMONU MERKEZ AKSİNİR 14 4.500 m² ₺1.800.000,00
15 KASTAMONU MERKEZ AKSİNİR 15 4.630 m² ₺1.852.000,00
16 KASTAMONU MERKEZ AKSİNİR 16 8.965 m² ₺3.586.000,00
17 KASTAMONU MERKEZ AKSİNİR 17 8.850 m² ₺3.540.000,00
18 KASTAMONU MERKEZ AKSİNİR 18 6.890 m² ₺2.756.000,00
19 KASTAMONU MERKEZ AKSİNİR 19 15.250 m² ₺6.100.000,00
20 KASTAMONU MERKEZ AKSİNİR 20 4.035 m² ₺1.614.000,00
21 KASTAMONU MERKEZ AKSİNİR 21 5.400 m² ₺2.160.000,00
22 KASTAMONU MERKEZ AKSİNİR 22 261.990 m² ₺104.796.000,00

Ön Tahsisi Yapılacak Olan Arsalara İlişkin Şartlar

2-) OSB’de Kurulamayacak Tesisler

Kastamonu OSB’de, OSB Uygulama Yönetmeliğinin 54. maddesi; “OSB’de kurulmasında sakınca görülen tesisler hakkında, yürürlükteki çevre mevzuatı hükümlerinin yerine getirilmesi ve diğer katılımcıların faaliyetlerini olumsuz etkilememesine yönelik tüm tedbirlerin alınması kaydıyla; müteşebbis heyet veya genel kurulca belirlenen prensipler çerçevesinde yönetim kurulunca karar verilir. Gerekmesi halinde konu ile ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş veya rapor alınır. OSB’de kurulamayacağına karar verilen tesise ilişkin nihai karar, ilgilinin başvurusu üzerine Bakanlık Makamından alınacak onay ile verilir.” hükmü uygulanacaktır.

3-) Arsa ön tahsis başvurusuna katılabilmek için istenilen belgeler;

 1. Başvuru Dilekçesi (EK-1),
 2. Üretim Akış Şeması ve Açıklama Raporu
 3. Yatırım Yeri Talep Formu (EK-2),
 4. İmza Sirküleri, vekâleten katılanlar için vekâletname (Aslı veya onaylı sureti)
 5. Yatırım Taahhütnamesi (EK-3),
 6. Taahhütname (EK-4),
 7. Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi (Kuruluş ve en son değişiklikler içeren)
 8. Ticaret Odası veya Sanayi Odası Kaydı (Son 6 aylık)
 9. Vergi Levhası Sureti
 10. Tüzel Kişi Yönetim Kurulu ve İmzaya Yetkililerin Nüfus Cüzdan Suretleri, İkametgâh
 11. Tüzel Kişi Firmanın Yönetim Kurulu Üyelerinin Varsa Başka Şirketlerine Ait Oda Kayıt Suretleri
 12. Sanayi Sicil Belgesi (Varsa)
 13. Kapasite Raporu (Varsa)
 14. Marka TSE-ISO 9000 Belge Fotokopileri Varsa)
 15. İmalat Yeterlilik Belgesi (Varsa)

4-) Temel Şartlar ve Prensipler

 1. OSB Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre; OSB’de arsa ön tahsisi için kurulacak tesislerde aşağıdaki şartlar aranır:
 2. Tahsis başvurusunda bulunan firmaların en az 5 yıl üretim faaliyetinde bulunmuş olması,
 3. Yer seçimi aşamasında getirilen kısıtlamalara uygun talepte bulunulması,
 4. Kuruluş protokolünde belirlenen sektör sınıflamasına uygun tesis olması,
 5. Kullanılacak elektrik, su ve diğer altyapı ihtiyaçlarının OSB’nin sağlayabileceğinden fazla olmaması,
 6. Çevreyi ve OSB’de yer alan katılımcıların faaliyetlerini olumsuz etkileyecek tesisler olmaması,
 7. Tahsis değerlendirmelerinde ihracat potansiyeli yüksek firmalar tercih edilecektir.
 8. Kastamonu OSB’nin sektör grubu “Karma OSB” olup, sektör grubuna göre uygun yatırım talepleri değerlendirilecektir.
 9. Arsa ön tahsisi yapılacak olan parsellerin geçici m2 birim bedel fiyatı 400,00-TL. olup, kullanılacak olan para birimi Türk Lirası’dır.
 10. Arsa ön tahsis nedeni ile tahsil olunan meblağ ön ödeme niteliğinde alınacaktır.
 11. Arsa ön tahsis talebi uygun görülen yatırımcılara, taleplerinin uygun görüldüğüne dair 10 (on) gün içerisinde, uygun görülmeyen talepler için ise en geç 15 (on beş) gün içerisinde yazılı bildirimde bulunulacaktır.
 12. Kesinleşen arsa ön tahsisinin bedelinin ilk taksiti olan %30’luk kısmı peşin olarak, tebliğ tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde OSB’nin belirtmiş olduğu banka hesabına nakit olarak yatırılacaktır. İlk peşinatın OSB hesabına yatırılmasına müteakip OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı ile gerçek veya tüzel kişi (Yatırımcı) arasında 15 (on beş) gün içinde “Arsa Ön Tahsis Sözleşmesi” imzalanacaktır. Tebliğ tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde talep sahibince sözleşme imzalanmaması durumunda tahsis kararı geçersiz sayılacaktır.
 13. Peşinattan sonra kalan %70’lik tutar  12 ay içerisinde tamamlanmak koşuluyla eşit taksitler halinde ödenecektir.
 14. Arsa ön tahsis bedeline ait taksitlerin süresi içinde ödenmemesi halinde, hiçbir ihtara ve ihbara gerek kalmaksızın ön tahsis iptal edilerek tahsis için ödenen tutarlar 1 yıl içerisinde geri iade edilecektir. Katılımcı ödediği bedel için herhangi bir ad altında ek ödeme talep edemez (faiz vb.).
 15. Arsa ön tahsis işleminde Kastamonu OSB’nin taslak imar planı esas alınacak olup, OSB’nin Nazım ve Uygulama İmar Planının onaylanarak kesinleşmesine müteakip parselasyon planı sonrasında belirlenen tapu müdürlüğünde tescil görerek kesinleşen ada, parsel numaraları ve alan (m2) esas alınacaktır.
 16. Arsa ön tahsisi yapılacak parsellerin geçici bedelinin tespitinde; satın alma, kamulaştırma bedelleri, altyapı, elektrik şebekesi, sosyal tesisler, arıtma tesisi, dere ıslahı ve benzeri diğer ortak tesis inşaatları gibi bütün yatırım bedelleri, kredi faizi, komisyon, gider vergileri vb. OSB’nin tüm iş ve işlemlerinden kaynaklanan masraflar dahil edilmemiştir.
 17. Genel Kurul daha sonra belirleyeceği m2 arsa tahsis bedeline; satın alma, kamulaştırma bedelleri, altyapı, elektrik şebekesi, sosyal tesisler, arıtma tesisi, dere ıslahı ve benzeri diğer ortak tesis inşaatları gibi bütün yatırım bedelleri, kredi faizi, komisyon ve vs. gider vergileri ile OSB’nin tüm iş ve işlemlerinden kaynaklanan masraflar dahil ederek belirlenecek meblağ, arsa ön tahsis sözleşmesi yapan katılımcılardan arsa tahsis sözleşmesinin imzalandığı tarihte geçici bedel olarak, tapu edinim tarihinde ise arsa tahsis kesin bedeli olarak talep edilecektir.
 18. Yabancı katılımcıların arsa tahsis talepleri, 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı Tapu Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
 19. Müracaatların, eksiksiz bir şekilde istenilen belgelerle birlikte dosya halinde 31 Temmuz 2023 tarihi Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar İnebolu Yolu 18.Km Gelindağı Mevkii Halime Çavuş Blv. No:3 Merkez/KASTAMONU adresinde bulunan Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğüne elden teslim edilmesi gerekmektedir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 20. Kastamonu OSB, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir. Kastamonu OSB arsa ön tahsisini yapıp yapmamakta serbesttir. Arsa ön tahsis işleminden vazgeçilmesi halinde katılımcı idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

İNDİRİLEBİLİR KAYNAKLAR:

 ILAN-METNI

1-) BAŞVURU DİLEKÇESİ

2-) YATIRIM YERİ TALEP FORMU_

3-) KATILIMCI (SANAYİCİ) YATIRIM TAAHHÜTNAMESİ

4-)TAAHHÜTNAME

6-) YATIRIMCI ÖN TALEP FORMU

5-) TASLAK İMAR PLANI(A3)

 

Yorum yaz