Yatırım Süreci

BAŞVURU

Başvuru işlemleri OSB Uygulama Yönetmeliğinin 103. maddesi hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.

 1. (1) Arsa tahsisleri müteşebbis heyet veya genel kurulun belirlediği prensipler çerçevesinde yönetim kurulu tarafından yapılır.
 2. (2) OSB’den arsa tahsis talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki bilgileri içeren bir dosya ile başvuruda bulunur:a) Başvuru dilekçesi,
  b) Talep edilen arsa büyüklüğü,
  c) İkametgah belgesi ile varsa ticaret sicil belgesi, Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek ya da tüzel kişilerin kendi ülkelerindeki Türkiye Cumhuriyeti temsilcilerince onaylı benzer belgeleri,
  ç) Yapılmak istenen yatırımın üretim akış şeması ve açıklama raporu ile cinsi, üretim miktarı,
  kullanılacak su miktarı, talep edilen elektrik enerjisi, atık su, emisyon, katı ve tehlikeli atık kaynaklarını içerecek bilgiler ile beraber, söz konusu yatırım Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek ise konu ile ilgili literatür bilgileri,
  d) Varsa hedeflenen ithalat ve ihracat tutarları,
  e) Yaratılacak olan istihdam,
  f) Daha önce başka bir yerde aynı yatırımının olup olmadığına ilişkin yazı ve belgeler.
 3. (3) Taleplerin uygun bulunması halinde, yatırımın ihtiyaç duyduğu alan büyüklüğüne göre parsel tahsis edilerek ilgililere yazılı olarak bildirilir.
 4. (4) Yabancı katılımcıların arsa tahsis talepleri, 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
DEĞERLENDİRME

Başvuru Dosyası eksiksiz ise firmanın başvurusu Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek, olumlu ya da olumsuz sonuçlanan başvurularla ilgili sonuç Bölge Müdürlüğütarafından firmaya bildirilir.

TEŞVİKLER

Kastamonu 4. Bölge teşvik avantajlarını yatırımcılara sunmaktadır. Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) yapılan yatırımlar daha avantajlı bir alt Bölge teşviklerden yararlanabilmektedir.

ARSA TAHSİS

Arsa tahsisinin kesinleşebilmesi için, Başvuru Sahibi Yatırımcı tarafından, Yatırım Taahhütnamesi, Bedelsiz Arsa Müracaat Formu, Yatırım Bilgi Formu Bölge Müdürlüğüne sunulur.

Arsa tahsisinin kesinleştiğine dair yazının teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde arsa ve altyapı katılım payı %25’i peşin olmak üzere geri kalan tutar 2 ay vade ile 3 eşit taksitle ödenir.

%25 peşinat ödemesi gerçekleştikten sonra Arsa Tahsis Sözleşmesi imzalanır ve firma geri kalan bakiyeyi Müdürlük tarafından belirlenen tarihlerde öder.

İNŞAAT

Arsa Tahsis Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde yatırım yapan firmanın Yapı Ruhsatı alarak, inşaata başlaması gerekmektedir.

Firma, Organize Sanayi Bölgeleri Mevzuatına uygun olarak hazırlamış olduğu projeleri ile birlikte başvuru dosyasını eksiksiz olarak Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğüne teslim ettikten sonra, Bölge Müdürlüğü tarafından Yapı Ruhsatı düzenlenir.

ÜRETİM

Yapı Ruhsatı tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde Yapı Kullanma İzin Belgesi alınarak üretime geçilmesi gerekmektedir.

Firma Yapı Kullanma İzin Belgesini almak için başvuru dosyasını eksiksiz olarak Bölge Müdürlüğüne teslim ettikten sonra, Bölge Müdürlüğü tarafından Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenir.

Üretime başlayan Firmanın, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması gerekmektedir.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak için firma başvuru dosyasını eksiksiz olarak Bölge Müdürlüğüne teslim ettikten sonra, Bölge Müdürlüğünce İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenir.

ALTYAPI HİZMETLERİ

Firmanın Altyapı hizmetlerinden faydalanmak için Yapı Kullanma İzin Belgesini almış olması ve ilgili kullanım sözleşmelerini imzalamış olması gerekmektedir.

Elektrik kullanımı ile ilgili bilgi Bölge Müdürlüğünün Elektrik Biriminden,

Doğalgaz, Buhar ve Sıcak Sukullanımı ile ilgili bilgi Bölge Müdürlüğü Doğalgaz ve Mekanik İşler Biriminden,

Su (içme suyu, kullanma suyu, yağmur suyu) ile ilgili bilgi Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Altyapı Biriminden,